Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бяла, Област Варна 2014-2010

Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на Община Бяла, вкл. град Бяла и населените места в Общината. Общинският план е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на Европейския съюз, а именно 2014 – 2020 г. Стратегическата рамка на Плана се базира на наличния потенциал на Община Бяла, определен от ситуационния анализ на настоящото общинско състояние и развитие и възможностите пред общината, при отчитане на залегналите принципи, концепции и насоки в политиките, залегнали в европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 за 2014 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г., приет с Решение №9-39 на Общинския съвет от 29.02.2016 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 51 на Общинския съвет от 20.03.2014 г.