Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Белослав за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие 2014 г. – 2020 г. на Община Белослав (ОПР) е главен стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината в рамките на следващия седемгодишен период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Белослав, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие.

Актуализиран Общински план за развитие на Община Белослав за периода 2014-2020 г., изменен и допълнен с Решение №101 на Общинския съвет от 07.04.2016 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2014 година на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Белослав, приет с Решение №477 на Общинския съвет от 22.01.2015 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.