Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Добричка 2014-2020

Общинският план за развитие е разработен като част от общата система за планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. В тази връзка настоящият документ е съобразен с регионалната и кохезионна политика на ЕС, Националната стратегия за регионално развитие 2014-2022, Регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2 2014-2020 и Областната стратегия за развитие на Област Добрич 2014-2020.

Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2014-2020 г. за 2014 г., приет с Решение № 1085 на Общинския съвет от 26.03.2015 г.

Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2014-2020 г. за 2015 г., приет с Решение № 142 на Общинския съвет от 31.03.2016 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 658 на Общинския съвет от 31.10.2013 г.