Стратегически документи

Стратегия за опазване на културното наследство 2014 - 2020 г.

Основната цел на Стратегията за опазване на културното наследство на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г. е създаването и изграждането на система за опазване на културното наследство на община Аврен и създаване на предпоставки за превръщането и във фактор за устойчиво развитие на общината и формиране на културен капитал с икономическа и социална стойност.

Стратегията е инструмент за провеждане на политика на Община Аврен в посока опазване, промотиране и устойчиво управление на културно-историческото наследство. Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с Националната стратегия за развитието на културата, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство, Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. и Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересовани участници и предполага създаването на добра организация и координация за изпълнението на стратегията.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 937 на Общинския съвет от 29.09.2014 г.