Стратегически документи

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана

Интегрираният план за възстановяването и развитието на гр. Монтана е начин да се зададе единна стратегическа и планова рамка с хоризонт на действие 2020 г., която да послужи като основа за адекватното определяне на тенденциите и посоките на развитие, осигуряващо необходимите условия за балансирана експлоатация на наличните уникални ресурси и тяхното ефективно опазване, в съчетание с качествена икономическа, социална и жизнена градска среда за местното население.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 657 на Общинския съвет от 25.07.2013 г.