Стратегически документи

Община Чупрене. Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Чупрене през следващите седем години. Той следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото интегрирано и пространствено развитие на Общината.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 398 на Общинския съвет от 06.10.2014 г.