Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ружинци 2014-2020 г.

Общински план за развитие на община Ружинци за периода 2014-2020г. е основен инструмент за прилагане на регионалната политика на общинско ниво , за ефективно управление на Общината и е съобразен с изискванията , залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика. Като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по – висок жизнен стандарт  на хората в Общината и устойчиво развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 239 на Общинския съвет от 13.09.2013 г.