Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ново село за периода 2014-2020 г.

Визията за развитие на Община Ново село акцентира върху два основни аспекта: повишаване качеството на живот и развитие на условията за икономическо развитие. Нейното формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за регионално развитие на Област Видин и отчита насоките в националните стратегически документи за периода 2014-2020.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 4 на Общинския съвет от 17.07.2014 г.