Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Макреш 2014-2020

Предназначението на Общинския план за развитие на Община Макреш за периода 2014 -2020 г., от нормативна и практическа гледна точка, е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията. Пространствения обхват на ОПР включва село Макреш и прилежащите и шест села. С разработването и приемането на Общинския план за развитие на общината се цели да се постигне сериозен напредък в управлението и планирането, като се очаква с изпълнението на плана да се решат ключови въпроси във връзка с икономическото, социалното и екологичното развитие на местните общности.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 360 на Общинския съвет от 15.07.2014 г.