Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кула (2014-2020 г.)

Общинският план за развитие на община Кула е документ за стратегическо планиране, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на Общината. Той има интегрален характер, като определя необходимостта от реализация в общината на дейности в различни сектори, с цел създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите диспропорции общински център-периферия.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.