Стратегически документи

План за развитие на Община Димово 2014-2020 г.

Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране наложи целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на Общината, мрежата от населени места и отделните сектори залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на Общината.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.