Стратегически документи

План за развитие на Община Грамада 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Грамада за периода 2014 – 2020 г. е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на Общината. Общинският план за развитие е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на Общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 215 на Общинския съвет от 31.01.2014 г.