Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Видин за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие 2014-2020 г. на Община Видин /ОПР/ е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината, които трябва да бъдат постигнати през настоящия планов период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на съществуващия потенциал на община Видин, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на текущото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено консултиране. Планът отразява политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 25 на Общинския съвет от 09.03.2016 г.