Стратегически документи

План за развитие на Община Брегово за периода 2014-2020

Планът отчита и целите и приоритетите на Националната програма за развитие „България 2020”, както и на Стратегията „Европа 2020”. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. При разработването на плана са отчетени нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.