Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020 на Община Бойница

При разработването на Общинския план са следвани разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и по-специално на чл. 13  и чл. 34, както и на Методическите  указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени през септември 2011 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.