Стратегически документи

План за развитие на Община Белоградчик 2014 - 2020 г.

Общинският план за развитие на община Белоградчик, за периода 2014-2020 г., е главен стратегически документ за планиране на интегрирано развитие, който се разработва за 7-годишен период, съвпадащ с плановия период на Европейския съюз и в съответствие с нормативните изисквания.  Наличният потенциал на общината, определен от анализа на настоящото състояние, перспективите за развитие и политиките, засегнати в европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие, е основата за разработване на рамката на ОПР Белоградчик.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 565 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.