Стратегически документи

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

 

Националните цели и приоритети на Националната стратегия са формулирани в съответствие с Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. „Подновен ангажимент за Европа без бариери“. Целите и приоритетите  отговарят и на Националната здравна стратегия 2020, в която се отделя особено внимание на тази група граждани Политика 1.6 „Възможно най-добро здраве за хората с увреждания“. 

 

Стратегията e разработена във връзка с изпълняване на националните ангажименти по прилагане на ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, в частност в изпълнение на стратегическа цел 8, т. 8. 2 от Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 – 2020).

 

Планът за действие за периода 2016-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. е приет с Решение № 1027 на Министерския съвет от 2 декемри 2016 г.

 

Докладът за изпълнението на Плана за действие за периода 2016-2018 г. за изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. е приет с Протокол № 45 на Министерския съвет от 6 ноември 2019 г. 

 

Планът за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнението на Националната стратегия за хора­та с увреждания 2016-2020 г. е приет с Решение № 667 на Министерския съвет от 7 ноември 2019 г.

 

Докладът за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. е приет с Решение № 484 на Министерския съвет от 8 юли 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 549 на Министерския съвет от 07.07.2016 г.