Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Бургас за периода 2014 -2020 г.

Областната стратегия за развитие на Област Бургас (ОСРОБ) е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативна и институционална среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка. Областната стратегия за развитие на Област Бургас за периода 2014 – 2020 г. се разработва и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на действащите устройствени схеми и планове и перспективите за пространствено развитие за територията на областта. В това отношение се обръща внимание на актуалното състояние и на перспективите за развитие на мрежата от населени места и градски центрове, селските райони и връзката град - прилежащ регион, както и проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.