Стратегически документи

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г.

Стратегията дефинира визията и стратегическите цели на правителството за пътната инфраструктура, както и мерките, стратегическия финансов план и механизмите на изпълнение, посредством които ще се постигне устойчиво състояние и развитие на сектора, както и механизмите за наблюдение и оценка. Стратегията представлява платформа за координация и концентрация на ресурсите за постигане на максимален ефект от влаганите средства в поддържане, модернизация и развитие на пътищата в Република България.

Стратегията се базира на основните документи на Европейския съюз, касаещи пътната инфраструктура, както и Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., проект на „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътища с национално и общоевропейско значение”, Европа 2020, Национална програма за развитие на Република България – 2020, Национална програма за реформи на Република България, Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион, а също и други стратегически документи, изброени на края на документа. 
 
Стратегията за развитие на пътната инфраструктура е изготвена на основание чл. 21, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата и чл. 34, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата.
 
С решението за приемане на стратегията е приета и средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията.
 
Стратегията е актуализиран вариант на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г., приета с Решение № 726 на Министерския съвет от 18 септември 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 337 на Министерския съвет от 05.05.2016 г.