Стратегически документи

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г.

Настоящата средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. е естествено продължение на последната утвърдена от правителството прогноза за периода 2016-2018 г., в която са отчетени актуалните към момента на приемането на Бюджет 2016 параметри на бюджетната рамка. Провежданата последователна фискална политика през последните години дава надеждна основа за устойчивост на бюджетната рамка и възможност за определяне на бюджетните перспективи в средносрочен план.
Фискалната политика за периода 2017-2019 г. може да бъде дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика, гарантирайки висока степен на стабилност и предсказуемост. Ясно зададената посока и поставените високи цели са гаранция за позитивния имидж на страната пред чуждестранните инвеститори.
Средносрочната перспектива се обвързва със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане към консолидационните стъпки за периода 2016-2018 г., следвайки същата тенденция и за 2019 г.
-------------------------------------------------------
 
 
 


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 289 на Министерския съвет от 20.04.2016 г.