Стратегически документи

Национална отбранителна стратегия

В основата на Националната отбранителна стратегия са залегнали приоритетите на националната сигурност и защитата на националните интереси, определени в Конституцията и Стратегията за национална сигурност на Република България. Тя е съобразена със Стратегическата концепция на НАТО, Европейската стратегия за сигурност и международните договори, по които Република България е страна.
 
Националната отбранителна стратегия оценява военностратегическата среда, определя отбранителните цели на страната и очертава пътищата за достигането им. Тя разкрива дейностите по поддържането, изграждането, развитието и използването отбранителните способности на страната.
 
Националната отбранителна стратегия описва задачите на министерствата и ведомствата, имащи отговорности към отбраната на страната. Конкретизира задачите на въоръжените сили, формите и способите за тяхното изпълнение и определя средствата и необходимите за това ресурси. Тя е база за разработване на Доктрината на въоръжените сили на Република България и за развитие на доктриналните документи на въоръжените сили.
 
С решението за приемане на стратегията е отменена Националната отбранителна стратегия, приета с Решение № 239 на Министерския съвет от 2011 г.
 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 283 на Министерския съвет от 18.04.2016 г.