Стратегически документи

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)

Основната цел на Стратегията е да осигури равен и гъвкав достъп до образование и научна информация по всяко време и от всяко място - от стационарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон. За първи път се създава единна информационна среда, обслужваща училищното образование, висшето образование и науката. Новите технологии в преподаването ще направят уроците по-интересни и атрактивни, ще мотивират ученици и учители. Очаква се това да доведе до намаляване на броя на отпадащите от образователната система, по-високи постижения в усвояването на учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения – презентационни умения, работа в екип и др.

Стратегията включва три етапа. В краткосрочния (2014-2015 г.) ще бъдат направени ключовите инвестиции. Предвижда се изграждането на единна високоскоростна оптична мрежа, свързваща регионалните инспекторати по образованието, висшите училища и научните центрове, което ще позволи използването на съвсем нов род интегрирани услуги, свързани с комуникация, обмен на документи в реално време и безхартиен документооборот, достъп до внушителни по обем бази данни, мултимедийни файлове и др. Планирано е в поне 50 на сто от всички училища и в научните институти да бъде осигурена безжична мрежа. Въвеждането на този етап на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието ще даде възможност за електронно обучение и интегриране на сегашните електронни помагала и бъдещи електронни учебници.

Средносрочният етап – „Мобилност и сигурност“, обхваща периода 2016-2017 г. В него се планира осигуряване на трайна оптична високоскоростна свързаност до образователните институции, позволяваща работа с мултимедийни помагала в реално време, осъществяване на съвместни открити онлайн уроци и др.; отваряне на образователната и научна среда към мобилни устройства и начало на успешни практики в мобилното обучение (m-learning); въвеждане на цифрова платформа за видеообучение, телеконференции и развойна дейност, която ще позволи дистанционни връзки с научните и образователни институции в други държави и ще насърчи съвместната дейност по научни проекти; осигуряване на електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни предмети.

Дългосрочният етап (2018-2020 г.) е „Универсалност и устойчивост“. Визията за него е създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение (u-learning), преминаване към електронни учебници по всички предмети, виртуални класни стаи и лаборатории, национална система за онлайн изпити и външно оценяване.

От допълнително осигурените в бюджета за 2014 г. 100 млн. лв. за образование, 15 млн. лв. се предоставят за ИКТ инфраструктура, платформа за е-обучение, безжични мрежи в училищата, електронни уроци и др.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 27.1 на Министерския съвет от 02.07.2014 г.