Стратегически документи

Национална програма по безопасност и здраве при работа 2014 година

Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2014 година е разработена в изпълнение на Решение на Националния съвет по условия на труд от 18 февруари 2014 г. Срокът на изпълнение на дейности на Националната програма по БЗР 2013 г. е удължен до края на 2014 г. и са включени нови мерки и дейности, съгласно определените приоритетни области. Тя е документ, чрез който Правителството на Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове. Реализирането на тази програма се разглежда като неразделна част от мерките за постигането на общата цел за икономическо развитие на страната, а именно - повишаване благосъстоянието и качеството на живот на всички социални групи в обществото.
Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2014 година включва и доразвива основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в приоритетите на Стратегия Европа 2020 за създаване на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в полза на гражданите, предприятията и работниците. Програмата е съобразена с акцентите, поставени от Консултативния комитет по безопасност и здраве при работа към ЕК в приетото от Комитета становище относно нова Стратегия на Европейската Общност за безопасност и здраве при работа за периода 2013-2020 г.
Програмата е в съответствие с приоритетите за осигуряването на заетост за възможно най-широк кръг работоспособни граждани, като насърчава създаването на работна среда, която да дава възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот. Насочена е към осигуряване на такива условия на труд, при които работата да стимулира здравето и благополучието на хората, да дава възможност за задържане на работа и да осигурява лично удовлетворение от изпълняваната работа.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Протокол № 19.1 на Министерския съвет от 17.05.2014 г.