Стратегически документи

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

Националната стратегия за учене през целия живот определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Отличителен белег на българската стратегия за учене през целия живот е цялостният подход, като по този начин се обхващат всички области на ученето. Документът е адресиран до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Стратегията определя четири основни приоритети насочени към:

- прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността;

- повишаване на качеството на образованието и обучението;

- осигуряване на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, за активно социално включване и активно гражданско участие;

- стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

              Предвидените дейности, са разпределени в осем области на въздействие, всички които подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие на девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес.

              Изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот се основава на следните структури и инструменти за изпълнение: Национален съвет за учене през целия живот като стратегическа група за координация на изпълнението; ежегодни Планове за действие в изпълнение на Стратегията; многостепенно ниво на координация и наблюдаване на процеса чрез Национална платформа за учене през целия живот 2020; годишен мониторинг за определяне на степента на изпълнение и проследяване на ефективността;  ежегодни доклади до Министерския съвет за състоянието на изпълнението; комуникационен план за взаимодействие на заинтересованите страни.

------------------------------

С Решение № 187 на Министерския съвет от 03.04.2014 г. е приет План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

С Протокол № 32.1 на Министерския съвет от 12.08.2015 г. е одобрен Доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

------------------------------

С Решение № 109 на Министерския съвет от 20.02.2015 г. е приет План за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

С Протокол №37.1 на Министерския съвет от 08 септември 2016 е приет Годишен доклад - 2015 за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 

-----------------------------

С Протокол № 14.2 на Министерския съвет от 06.04.2016 г. е приет План за действие за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

------------------------------

С Решение № 472 на Министерския съвет от 21.08.2017 г. е приет План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.

-------------------------------

С Протокол № 30.19 на Министерския съвет от 1 август 2018 г. е приет План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

-------------------------------

С Протокол № 24 на Министерския съвет от 12 юни 2019 г. е приет План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 12 на Министерския съвет от 10.01.2014 г.