Стратегически документи

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г.

Целта на програмата е да формулира националните цели за развитие на училищното образование, както и да очертае основните мерки за тяхното постигане. Дефинирани и изведени на преден план са онези проблеми, чието разрешаване е от съществено значени за превръщане на българското училищно образование в модерно, достъпно и качествено.

Прoграмата се реализра чрез ежегодни програми за развитие на средното образование.

Програмите за 2011 г. са приети с ПМС № 216 от 04 април 2011 г.

С Решение № 310 на Министерския съвет от 20 април 2012 г. са одобрени девет Национални програми за развитие на средното образование за 2012 г.

С Решение № 203 на Министерския съвет от 29.03.2013 г. са одобрени десет Национални програми за развитие на средното образование за 2013 г.

С Решение № 615 на Министерския съвет от 17.10.2013 г. е актуализирана Национална програма "Квалификация", одобрена с РМС № 203/2013 г.

С Решение № 221 на Министерския съвет от 23.04.2014 г. са одобрени десет Национални програми за развитие на средното образование.

С Решение № 502 на Министерския съвет от 11.07.2014 г. е изменена Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", одобрена с РМС № 221/2014 г.

С Решение № 628 на Министерския съвет от 04.09.2014 г. е актуализирана Национална програма "Квалификация", одобрена с РМС № 221/2014 г.

С Решение № 299 на Министерския съвет от 05.05.2015 г. са одобрени десет Национални програми за развитие на средното образование за 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 07.06.2006 г.