Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.11.2022 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа - 2022-2024 г.

(ново) Категория: Социална политика и заетост
15.11.2022 г.

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

(ново) Категория: Социална политика и заетост
19.9.2022 г.

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Категория: Социална политика и заетост
28.4.2022 г.

Национален план за действие по заетостта през 2022 г.

Категория: Социална политика и заетост
23.12.2021 г.

Дългосрочна инвестицион­на политика на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система

Категория: Социална политика и заетост
16.7.2021 г.

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Социална политика и заетост