Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.11.2023 г.

Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023 - 2027 г.)

Категория: Социална политика и заетост
26.1.2023 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 – 2026 г.)

Категория: Социална политика и заетост
22.12.2022 г.

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Категория: Социална политика и заетост
23.11.2022 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа - 2022-2024 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.11.2022 г.

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Категория: Социална политика и заетост
19.9.2022 г.

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Категория: Социална политика и заетост
23.12.2021 г.

Дългосрочна инвестицион­на политика на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система

Категория: Социална политика и заетост
16.7.2021 г.

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост