Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.12.2021 г.

Национална програма за пре­дотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г.

Категория: Качество и безопасност на храните
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

Категория: Образование
17.12.2021 г.

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.12.2021 г.

Национална програма за пре­венция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Ре­публика България за периода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за пе­риода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
24.8.2021 г.

Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.

Категория: Околна среда
24.8.2021 г.

Национален план за действие за повишаване на военната мобилност

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
16.7.2021 г.

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.6.2021 г.

Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (2021-2025 г.)

Категория: Финанси и данъчна политика
  ...