Днес обществото решава


Проучвания на бизнеса и анкетни проучвания (questionnaire-based surveys)

Проучванията са метод за количествено изследване, който осигурява отговори и статистически данни чрез отговаряне на затворени въпроси. Повечето публични администрации имат богат опит в провеждането на различни видове проучвания. Голяма част от детайлизираните консултации и събирането на данни в процеса на ОВ зависи от различни видове проучвания на бизнеса. Ключът към успешното проучване е извадката да бъде представителна и всички да отговарят на едни и същи въпроси, за да могат резултатите да бъдат обединени в база от данни (по това проучването се отличава от интервюто, при което съдържанието е по-подвижно и променливо). Количествените проучвания могат да се провеждат лице в лице, по пощата, по телефона, чрез email или по Интернет.

 

Консултациите на основата на проучвания на бизнеса са:

 • Бързи и евтини при малък обем на извадката
 • Осигуряват стандартизирани отговори, които лесно могат да се използват за количествен анализ в ОВ
НО
 • Трябва да се разработват внимателно, защото в противен случай ще има малък процент отговори
 • Не може да се събира по-детайлизирана информация извън въпросите

 
Предимства:
   
 • Осигуряват стандартизирани отговори на насочени въпроси, които лесно могат да бъдат обединени в база от данни.
   
 • Могат да се провеждат бързо и сравнително евтино при малък обем на извадката и представляват относително евтин начин за контакт с голям брой хора.
   
 • По-добре е, ако са много кратки и насочени, но са добри и при по-дълги и по-сложни въпроси, ако целевата аудитория е готова да отдели време.
   
 • Могат да бъдат насочени към целева и представителна аудитория, в която могат да се разграничат различни класове, категории и групи.
   
 • Дават възможност за обмислени отговори по чувствителни теми.
   
 • Полезни са, когато се очаква силен интерес.
 
Недостатъци:
   
 • Въпросниците трябва да бъдат разработени внимателно, за да се гарантира, че респондентът разбира ясно въпроса и може да даде исканата информация;
   
 • Не могат да подпомагат диалога.
   
 • При затворените въпроси респондентите не могат да уточнят или развият отговорите си задълбочено, нито да покажат колебание. Това означава, че резултатите може да не са напълно валидни, в смисъл, че не дават вярна представа за гледната точка на респондента.
   
 • Контролът върху това кой попълва въпросниците е слаб, тъй като отговарянето е доброволно;
   
 • Изборът на извадка е изключително важен за представителността на резултатите.
   
 • Процентът на отговорилите може да бъде много малък, следователно проучванията могат да губят време и средства (но резултатите са много по-добри при проучвания по телефона, отколкото по пощата).
   
 • Не са подходящи за субективни въпроси или въпроси, изискващи изразяване на мнение.

Съдържание