Днес обществото решава


2. Проучвания на общественото мнение

Проучванията на общественото мнение или проучванията на позицията по даден въпрос са анкети, които се провеждат в писмена форма, по телефона, онлайн или чрез пряко интервюиране на целевите групи за техните гледни точки и мнения. Тези проучвания целят да измерят вижданията на гражданите по съответните въпроси. Като пример могат да се посочат проучванията на Евробарометър, използвани от Европейската комисия (виж http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm). Тези инструменти могат да бъдат от полза при събирането на определени видове информация, имаща отношение към формулирането на политиките, например, информация за одобрението на действията на правителството и за ефекта върху спазването на изискванията, но консултационната процедура не е гласуване за това дали действието на правителството е оправдано, тъй като това зависи от емпиричните доказателства и решението на политическите власти.

 
Предимства:
   
 • Може да бъде събрана информация за одобрението или реакцията на хората спрямо определени варианти. Европейската комисия посочва, че информацията от проучванията на общественото мнение се използва за написването на “качествени изследвания, осигуряващи задълбочено проучване на мотивациите, чувствата и реакциите на избрани групи от обществото по отношение на дадена тема или концепция1 …”
   
 • Може да се събира информация от големи групи, следователно дава възможност за разграничаване между отделните интереси.
   
 • Възможни са повтаряеми изследвания с едни и същи респонденти и едни и същи въпроси, тъй като въпросите могат да бъдат повторени след известно време, за да се направи съпоставка във времето и да се отчете промяна, ако има такава.
   
 • Могат да се направят заключения за рисковете при различните варианти от гледна точка на реакцията на бизнеса или потребителите.
 
Недостатъци:
   
 • Проучванията на общественото мнение измерват “върха на айсберга” на обществените гледни точки, а не събират емпирични доказателствени данни. Субективните мнения могат да бъдат полезни за някои елементи на оценката на въздействието, например готовността за спазване на изискванията и при картографирането на предпочитанията на потребителите, но не се събират онези видове доказателствени данни, които са необходими за оценка на ефектите в ОВ.
   
 • Тъй като са субективни, проучванията на общественото мнения трудно се тълкуват и позволяват противоречиви данни.
   
 • Стойността на проучванията на общественото мнение като независими променливи е присъщо ограничена, тъй като те представляват само “моментна снимка” на общественото мнение в момента, в който се провежда проучването, а мненията могат бързо да се променят.
   
 • Проучванията на общественото мнение се влияят силно от начина на задаване на въпросите и следователно могат да бъдат манипулирани.
   
 • Трябва внимателно да се избират обектите на проучването, от които да се извлече извадката, тъй като мненията могат да се различават в зависимост от пола, социално-икономическия статус и други фактори. Те са скъпи и изискват голяма по обем подготовка.
 

1http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Съдържание