Днес обществото решава


Оценка на представителността

Следва да помислите за представителността на организациите, които коментират. Дадено сдружение би могло да претендира, че представлява интересите на предприятията, докато всъщност представлява само големите предприятия. За да гарантирате, че отговорите се анализират правилно, важно е да разберете кого представляват различните организации и по какъв начин се е стигнало до даден отговор, например дали преди изготвянето на отговора е потърсено мнението на членовете на представителния орган или отговорът отразява мнението само на един експерт.

 
Според Европейската комисия, когато коментират, организациите следва да обяснят:
 
  • Чии интереси представляват
     
  • Какво включва тяхното представителство (кой не е включен?).
 
Съгласно насоките на Европейската комисия, ако не е предоставена тази информация, представените материали следва да се разглеждат като индивидуален принос, а не като представителни за по-голяма група1.
 

1European Commission, (2002)

Съдържание