Днес обществото решава


Оценка на качеството на отговорите

Анализът на отговорите е една от най-важните части на консултационния процес. Всички усилия и мисъл, които сте вложили в планирането на Вашата консултация, улесняването и подпомагането на неформалната консултация и изготвянето на писмен документ, ще бъдат напразни, ако не изградите ефективен механизъм за анализ на отговорите, които получавате1.

 
Всички отговори (писмени и получени по други канали като дискусионни форуми и публични дебати ) следва да се анализират внимателно, за да се определи каква е тяхната стойност за разработването на най-ефективната и ефикасна политика.Вниманието следва да бъде насочено към доказателствата, които заинтересованите страни представят в подкрепа на своите аргументи, а не само да се преброяват мненията, които са за или против даден вариант. Накратко:
 
  • Изберете метод за анализ на получените материали по основни въпроси.
     
  • Организирайте получените материали според въпросите, за които се отнасят (като режете и копирате при необходимост, за да разпределите коментарите по въпроси) с цел да изградите профил на получените доказателства. Това помага да се очертае картината на общите въпроси и разликите в мненията.
     
  • Проучете основните повдигнати въпроси за наличие на политически последици. Последователните позиции или повтарящите се моменти биха могли да имат последици за дадено предложение. Ще бъде ли необходим допълнителен анализ или консултации? Възможно ли е да се разграничат практичните решения от не толкова реалистичните?
     
  • Определете дали е необходим нов кръг консултации.
 

Всички отговори следва да се анализират внимателно, за да се определи каква е тяхната стойност за разработването на най-ефективната и ефикасна политика.

 
По принцип ще се сблъскате с редица проблеми при коментарите, някои от които могат да са резултат от лошо подготвени консултационни материали или избран неподходящ метод на консултации, а други могат да се дължат на независещи от Вас фактори, например готовност на гражданското общество да се ангажира с публичния сектор. В таблица 2 са идентифицирани често срещаните проблеми и някои възможни отговори, за които бихме могли да помислите.
 
Таблица 2: Общи проблеми, свързани с отговорите на консултации

Проблем
Възможен отговор
Малък процент отговорили, може би поради липса на интерес, ангажираност, доверие
Този проблем се среща по-често при пасивните консултационни форми. Ако имате време, изберете по-активен и основан на диалог консултационен метод и продължавайте да се консултирате.
Неразбиране на основните въпроси
 
Този проблем би могъл да се дължи на начина, по който сте подготвили консултационните материали. Може би са прекалено технически. Ако имате време, опростете, пояснете и публикувайте отново материалите в централния Интернет портал. Една пряка среща с основните групи също би могла да ви помогне да разясните от какво се нуждаете.
Отговорите нямат връзка с въпроса
 
Оставете ги настрана и в резюмето на консултацията обяснете защо сте направили това.
Ниско качество на отговорите, например недостатъчно детайлизирани, липса на доказателствен материал, представяне на субективни мнения вместо доказателствен материал
Ако имате време, организирайте нов кръг консултации, като обясните по-ясно какво е необходимо. Ако нямате време, допълнете консултациите с процедури за събиране на данни, например проучвания.
Прекалено широк или прекалено тесен кръг от мнения
 
Това би могло да подсказва, че заинтересованите страни нямат опит с консултациите или да е показателно за група въздействия, които не сте очаквали. Полезно е да организирате последващ обмен на мнения със заинтересованите страни за доизясняване. Ако кръгът от мнения е прекалено тесен, ще трябва да гарантирате, че ОВ обхваща всички основни въздействия, дори и заинтересованите страни, които не са отговорили.
Искания за основни промени в държавната политика, извън обхвата на дискутирания въпрос.
Оставете ги настрана и обяснете „защо” в резюмето на консултациите.

 

Анализът на отговорите и изготвянето на обобщителния доклад могат да се организират около първоначалните цели, основни въпроси и варианти.

 
Предварителното планиране ще ускори този процес. Започнете да мислите как ще анализирате отговорите, още когато планирате консултационния процес2. За консултации, които са обект на засилен интерес или са спорни, или когато се очакват голям брой отговори, обособяването на анализа в самостоятелен елемент може да помогне за запазване на прозрачността и достоверността. При това положение неутралният анализ на казаното по време на консултациите може удобно да бъде разграничен от политическите решения, взети от правителството в светлината на проведените консултации.
 
Ако сте определили ясна група от цели в началото на консултационния процес и сте посочили ясни основни въпроси и варианти в оценката на въздействието, анализът на отговорите и изготвянето на обобщителния доклад могат да се организират около тези първоначални цели, основни въпроси и варианти. Ако сте посочили ясно Вашите цели за целия консултационен процес, ще можете по-ефективно да пресеете отговорите, които получавате.
 
Писмените отговори на консултации следва внимателно да се документират. Може да Ви е от полза да създадете “Таблица за анализ на отговорите”, в която да впишете имената на респондентите и начините за контакт с тях, така че да могат да бъдат информирани в последствие; представляваната организация и резюме на техните коментари за всеки въпрос, зададен в консултационния документ. Би могло да ви бъде от полза, също така, да сортирате респондентите по видове заинтересовани групи.
 
Когато анализирате отговорите, не забравяйте, че консултацията не е публичен вот, а качествена процедура за търсене на доказателствен материал, която ще помогне за разработването на най-ефективната и ефикасна политика в рамките на съществуващите ограничения. Особено важно е да не забравяте това, ако получите петиция или голям брой отговори като част от кампания. При това положение следва да посочите ясно във вашето резюме на отговорите броят на отговорите, получени по тази начин, и как сте ги анализирали.
 

След като сте определили обхвата на мненията и идеите, следва да проучите възможните положителни и отрицателни последици от всеки вариант и да актуализирате Вашата оценка на въздействието с новия доказателствен материал. Предложената по-долу обобщителна таблица, в която доказателственият материал е обобщен според социалните, екологичните и икономическите ползи и разходи на всеки вариант, ще ви помогне да интегрирате резултатите от консултациите в самата оценка на въздействието, а следователно и в окончателната препоръка.

 

1Ireland Department of the Taoiseach (2005).

2Much of the following section is based on Ireland Department of the Taoiseach (2005).

Съдържание