Публикации

4.2.2022 г.

Народно събрание на Република България e бенефициент по проект "Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони"

България в ЕС

Народно събрание на Република България e бенефициент по проект "Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони". Проектът се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” на Оперативна програма "Добро управление". В резултат на изпълнението на проекта са съставени два аналитични документа, които са публикувани по-долу.

 
Основни цели на проекта са: 
- Да се повиши ефективността, предвидимостта, устойчивостта и качеството при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони. 
- Да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с въвеждането на актовете на Европейския съюз в българските закони и оценката на въздействието им, както и институционалната комуникация.
- Да се повиши информираността на гражданите и бизнеса чрез осигуряване на пряк безплатен достъп в интернет портала на Народното събрание до структурираната информация по въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони.