Публикации

9.12.2010 г.

Сборник добри практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз

България в ЕС

Сборникът е изготвен по проект, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд. В сборника е направен преглед на практиката на други държави-членки по отношение защитата на държавните интереси пред съдебните институции на ЕС. Той съдържа и кратко представяне на съдебната система на ЕС, както и преглед на правните норми, регламентиращи процесуалното представителство пред съдебните институции на ЕС на общностно равнище и в българското законодателство.