3.1.2018 г.

Информация за проект: Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Добро управление

През октомври 2016 г. администрацията на Министерския съвет започна изпълнението на проект: „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000.

 

Проектът е с продължителност от 26 месеца и е на обща стойност от 1 426 048 лв.

Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация. Специфичните цели на проекта са подобряване на обективността и прозрачността на подбора, както и популяризиране на възможностите за работа и стаж в държавната администрация.

 

В рамките на проекта ще бъдат разработени тестовете за централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба и ще бъде осигурена необходимата технологична платформа за провеждане им. В хода на проекта ще бъде осъществена широка кампания за информиране на заинтересованите страни. С оглед привличането на висококвалифицирани кандидати за държавна служба ще бъде повишена информираността относно възможностите за работа в държавната администрация. Резултат от проекта ще бъде и изграждането на модерен специализиран сайт за работа в държавната администрация. Потребители на сайта ще бъдат както потенциалните кандидати за държавна служба, така и администрациите.