Публикации

20.3.2019 г.

Функционален анализ на секторна политика „Намаляване на риска от бедствия“

Административна реформа

Пилотният функционален анализ на секторна политика „Намаляване на риска от бедствия“ е възложен от администрацията на Министерския съвет и се изпълнява от Обединение „Ню Ай – Сиела Норма”. Анализът е проведен по проект BG05SFOP001-2.001-0006 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е установяване на нов модел за извършване на функционални прегледи по хоризонтални и секторни политики.

 

Настоящият анализ е един от общо петте пилотни анализа, които се провеждат за да се тества актуализираната Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за прилагане на Методологията. Функционалният анализ е извършен в съответствие с методологията и наръчника и предвидените в тях методи и инструменти за провеждане на функционални анализи.

 

Изготвеният и приет от бенефициента доклад съдържа детайлна информация за всички извършени аналитични дейности, обобщени констатации, препоръки и необходими действия. След одобряването на доклада, въз основа на идентифицираните необходими действия, органите с правомощия в областта на политиката са разработили План за действие.