Публикации

2.2.2017 г.

Проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“

Административна реформа

 

Проектът е насочен към повишаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация. Той ще осигури инструмент за оптимизация на държавната администрация, съобразен с тенденциите в областта на административната реформа в Европа, насочени към намаляване на фрагментацията, мрежова ориентация, хоризонтална и вертикална координация между административните структури, прозрачност и отговорност на управлението, въвличане на бизнеса и неправителствените организации, дигитализация на публичната администрация, намаляване на вътрешната бюрокрация, по-силен фокус към резултати и постигането на цели и др. Проектът се състои от две логически свързани и последователно изпълнявани дейности.

 

Първата дейност предвижда актуализиране на разработените през 2008 г. Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчник за прилагане на Единната методология. Специално се акцентира върху възможността за провеждане на функционален анализ на повече от една структура по хоризонтални и секторни политики, засягащ както отделните министерства и всички второстепенни разпоредители към тях, така и администрациите, които имат функции в съответния сектор или политика. Поставя се специален акцент върху ефективността и ефикасността. Създава възможност за съгласуване на изводите и препоръките с органите, които отговарят за координацията на административната реформа. Втората дейност предвижда тестване на актуализираната методология и провеждане на пилотни функционални анализи на 5 хоризонтални или секторни политики. Резултатите от анализите ще бъдат използвани при реализирането на реформите в следващите години.

 

Общата цел на проекта е установяване на нов модел за извършване на функционални прегледи по хоризонтални и секторни политики.

 

Специфична цел 1. Създаване на методологическа рамка за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики

 

Специфична цел 2. Подобряване на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността в 5 пилотни хоризонтални или секторни политики

 

Проектното предложение подпомага изпълнението на специфична цел 1.4. "Подобряване на институционалната структура“ на Цел 1 „Подкрепа за финансиране на част от мерките и дейностите, включени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г.“ на Процедура BG05SFOP0012.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“.