Публикации

2.11.2010 г.

Стандарти за провеждане на обществени консултации (отменени с РСАР от 16.09.2019 г.)

Обществени консултации

*Настоящите стандарти са отменени с Решение на Съвета за административната реформа от 16 септември 2019 г. С решението са приети Стандартите за провеждане на обществени консултации.

 

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване  и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, прието от Европейската комисия през 2002 г.:
„Изграждане на рамка за консултации, която е последователна, но и достатъчно гъвкава и взема предвид специфичните изисквания на цялото многообразие от интереси, както и необходимостта от разработване на подходящи стратегии за консултации по всяко предложение за политика.”

Целта е да се постигне ново качество на консултациите на всички управленски нива. Българските публични институции имат дългогодишен опит в консултирането, но в момента в цяла Европа се осъществяват значителни промени в съдържанието и прилагането на консултациите, тъй като консултирането обслужва нови цели и се провежда в отговор на нарастващите изисквания на все по-взискателното общество .

Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа на 26 октомври 2010 г.

 

------------------------------------------------------------
Официални Стандарти за провеждане на обществени консултации:
 
------------------------------------------------------------