Публикации

3.2.2022 г.

Оценката на въздействието и обществените консултации в указите на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закони

Оценка на въздействието

С промени в Закона за нормативните актове (в сила от 04 ноември 2016 г.) беше въведена системата за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове.

Тази публикация ще съдържа указите на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закони, чиито мотиви съдържат аргументи за важността на извършването на оценка на въздействието и провеждане на обществени консултации на законопроектите.

 

Указ №259 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември 2018 г.

 

Указ №149 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, приет от 44-то Народно събрание на 13 юни 2019 г.

 

Указ № 122 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 44-то Народно събрание на 11 юни 2020 г.

 

Указ № 184 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 44-то Народно събрание на 3 септември 2020 г.

 

Указ № 229 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от 44-то Народно събрание на 28 октомври 2020 г.

 

Указ № 247 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от 44-то Народно събрание на 19 ноември 2020 г.

 

Указ № 36 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г.

 

Указ № 41 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 29 януари 2021 г.