18.8.2020 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
 
Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.
 
Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г. е приета с Решение № 546 на Министерския съвет от 4 август 2020 г. Програмата съдържа 27 проекти на закони като за 2 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.
 
Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони:
 
    За които е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:
№ 1 - Проект на Закон за индустриалните паркове;
№ 21 - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
    Попадат в изключенията, описани в § 1а от Закона за нормативните актове:
№ 22 - Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г.
№ 25 - Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023г.
 
Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г. е приета с Решение № 545 на Министерския съвет от 4 август 2020 г. В нея са включени 19 проекта на подзаконови нормативни акта, за 18 от които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
Частична ОВ не е извършена на следния подзаконов нормативен акт, тъй като попада в изключенията, описани в § 1а от Закона за нормативните актове:
 
№ 19 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
 

В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.

 

# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове през ноемрви 2016 г., които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.

 

# Законодателните и оперативните програми на Министерския съвет за периода от 2017 до настоящия момент може да намерите:

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.