9.3.2020 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

 

Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.

 

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г. е приета с Решение № 73 на Министерския съвет от 3 февруари 2020 г. Програмата съдържа 17 проекти на закони като за 3 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.

 

Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като за тях е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:

№ 4 – Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата, секюритизиращи вземания;

№ 11 – Проект на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание;

№ 17 – Проект на Закон за Националния архивен фонд;

 

Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г. е приета с Решение № 74 на Министерския съвет от 3 февруари 2020 г. В нея са включени 22 проекта на подзаконови нормативни акта, за  21 от които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Частична ОВ не е извършена на следния подзаконов нормативен акт, тъй като се предвижда изготвянето на цялостна предварителна ОВ:

№ 6 - Проект на Постановление на Министерския съвет за осъществяване на кампания на МВнР в подкрепа на

мултилатерализма „75 години ООН и 65 години България в ООН“

 

В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.

 

# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове, които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.

 

# Законодателните и оперативните програми на Министерския съвет за периода от 2017 до настоящия момент може да намерите:

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.