31.7.2019 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

 

Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.

 

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г. е приета с Решение № 417 на Министерския съвет от 16 юли 2019 г. Програмата съдържа 26 проекти на закони като за 6 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.

 

Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като за тях е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:

№ 1 – Проект на Закон за виното и спиртните напитки;

№ 3 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното  разнообразие;

№ 8 – Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата, секюритизиращи вземания;

№ 16 – Проект на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

№ 21 – Проект на Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение;

№ 24 – Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

 

Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като попадат в хипотезата на § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове:

№ 10 – Проект на Закон за ратифициране на Споразумение за изменение и допълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции  Air Policing;

№ 17 – Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за  2020 г.;

№ 19 – Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. като мотиви към него.

 

Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г. е приета с Решение № 418 на Министерския съвет от 16 юли 2019 г. В нея са включени 22 проекта на подзаконови нормативни акта, за които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Частична ОВ не е извършена на следния подзаконов нормативен акт, тъй като попада в хипотезата на § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове:

№ 22 - Закон за държавния бюджет

 

В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.

 

# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове, които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.

 

# Законодателните и оперативните програми на Министерския съвет за периода 2017 - 2019 може да намерите:

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.