8.7.2014 г.

Методология за стратегическо планиране в Република България

Стратегическо планиране

Методологията за стратегическо планиране беше разработена от европейски и български експерти и беше одобрена от Съвета за административната реформа. Основната цел на методологията е да предложи алгоритъм, който да структурира и обвърже със спазването на стандарти и принципи стратегическото планиране у нас.
Специфични цели на Методологията са:
• да се създаде стандарт на стратегическо планиране в администрацията;
• да поясни смисъла на ключовите принципи на разработване и изпълнение на стратегическите документи, основен сред които е принципът на публично партньорство между държавните институции и гражданите и техните организации;
• да въведе основните видове стратегически документи, като фиксира техните наименования в зависимост от мястото им в йерархията на стратегическите документи;
• да представи задължителните елементи на съдържанието на стратегическите документи;
• да подреди процеса на разработване на обособените видове стратегически документи, като разпише в детайли стъпките, които ангажираните в процеса на разработването им следва да спазват;
• да представи професионалните методи за разработване на стратегическите документи (като например SWOT, PEST и т.н.), присъщи на модерното държавно управление.
• да въведе ключовите понятия в процеса на стратегическо планиране.

 
Методологията е приета с Решение на САР от 28 април 2010 г.
 
 
------------------------------------------------------------