Публикации

25.9.2023 г.

Социологическо проучване за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване

Административно обслужване

 

Проучването е проведено по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент администрация на Министерския съвет. 

 

Основната цел на проекта е осигуряване на по-високо въздействие, устойчивост, ефективност и прозрачно приоритизиране на бъдещи интервенции свързани с административната реформа, комплексното административно обслужване и е-Управлението, чрез пълен одит на съществуващите регистри, режими, процеси и услуги, опростяване и рационализиране на работните процеси и дефиниране на конкретни мерки за подобряване на нормативната уредба.

 

Целта на проучването на потребностите, очакванията и нагласите на реалните и потенциални потребители на административни услуги е да се подпомогне оптимизирането на административните услуги сред реалните и потенциалните им ползватели в страната, както и да се анализира интереса, потребностите и очакванията на гражданите и бизнеса към взаимодействието с администрацията.

 

Проучването е национално представително. В периода април – май 2023 г. са анкетирани 1008 граждани и 1010 представители на фирми. Основната част от анкетите са направени по телефона. Сумарният дял на удовлетворените и напълно удовлетворените от административното обслужване граждани и представители на бизнеса е около 72 %.

 

На базата на проучването е направено позициониране на всяка администрация сред гражданите и бизнеса в страната, анализ и оценка на предпочитаните канали  за ползване на услугите и е изготвен анализ на обществените нагласи по отношение на използването на административни услуги в страната и препоръки за повишаване на качеството на обслужването.