Публикации

11.7.2023 г.

Административно обслужване – нормативна и методологическа рамка

Административно обслужване

 

Публикацията съдържа списък и кратко представяне на нормативните и методологическите документи в областта на административното обслужване.

Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.

 

1.   Нормативна рамка на административното обслужване

1.1. Административнопроцесуален кодекс

1.2. Закон за администрацията

1.3. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

1.4. Закон за електронното управление

1.5. Закон за електронния документ и електронния подпис

1.6. Закон за дейностите по предоставяне на услуги

1.7. Закон за държавните такси

1.8. Закон за ограничаване на плащанията в брой

1.9. Закон за местните данъци и такси

1.10. Наредба за административното обслужване

1.11. Наредба за административния регистър

1.12. Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

1.13. Наредба за обмена на документи в администрацията

1.14. Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

 

2.   Методологическа рамка на административното обслужване

2.1. Базисен модел на комплексно административно обслужване (приет на заседание на Министерския съвет от 19.06.2013 г.)

2.2. Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги (приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.)

2.3. Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“, (приета от Съвета за административната реформа на заседанието на съвета, проведено на 16.09.2019 г.)

2.4. Ръководство за разработване на Харта на клиента (прието с Решение № 246 на Министерския съвет от 10 април 2020 г., на основание чл.21, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване)

2.5. Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите (приета с Решение № 246 на Министерския съвет от 10 април 2020 г., на основание чл.25 от Наредбата за административното обслужване)

2.6. Наръчник за организация на административното обслужване по телефона (приет с Решение № 299 на Министерския съвет от 10 май 2022 г., на основание чл.8а, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване)

2.7. Методика за извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване