Публикации

26.1.2023 г.

Насоки за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка към проектите на актове на Министерския съвет

Оценка на въздействието

Целта на тези насоки е да подпомогнат първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ)/ръководителите на бюджетните организации, отговорни за разработването и/или внасянето на проекти на актове за разглеждане от Министерския съвет в процеса на разработване на финансовите обосновки.

 

Източник: Министерство на финансите