Публикации

7.4.2023 г.

Доклади на Комитета за регулаторен контрол към Европейската комисия

Оценка на въздействието

Комитетът за регулаторен контрол е създаден от Европейската комисия през 2015 г., като заменя Комитета по оценка на въздействието и има по-широки отговорности от него. Той е независим орган на Комисията, съставен от нейни служители и експерти извън нея, за да съветва комисарите. Комитетът играе главна роля при контрола на качеството и подпомага Комисията в работата ѝ по оценки на въздействието и оценяване. Комитетът разглежда и изготвя становища и препоръки по всички проекти на оценки на въздействието на Комисията, както и във връзка с важни оценки и проверки за пригодност на съществуващото законодателство. Чрез своята работа Комитетът допринася за изпълнението на програмата за по-добро регулиране.

 

Всички членове ка Комитета работят за него на пълно работно време и нямат други политически отговорности. Той действа независимо от отделите, изготвящи политики, и от европейските институции, органи, служби или агенции.

 

Комитетът за регулаторен контрол се отчита сам пред себе си. Той публикува ежегоден доклад, в който представя действията си за изпълнение на своята мисия. В годишните доклади се отразяват също така текущи тенденции и практики в политиката за по-добро регулиране, които са от значение за Европейската комисия.

 

Повече информация за Комитета за регулаторен контрол можете да намерите на този адрес.