Публикации

30.9.2020 г.

Методика за извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване

Държавна администрация

Методиката е разработена по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент администрация на Министерския съвет.  Методиката е насочена конкретно към актове, които са свързани с административното обслужване.

Тя цели да даде на областните администрации практически насоки, които да им помогнат:

  • да определят кои актове са свързани с административното обслужване;
  • да установяват кои са основните въпроси, свързани с административното обслужване, които следва да бъдат проверени;
  • да разполагат с нужните инструменти, чрез които да определят дали проверявания акт съдържа незаконосъобразни изисквания;
  • да осъществяват по-ефективен контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Методиката определя отделните стъпки за извършване на контрола. Към всяка една от стъпките са формулирани конкретни въпроси и са дадени указания и са посочени приложимите нормативни разпоредби от актовете, които съдържат общите правила за осъществяване на административното обслужване. За улеснение към нея е приложен Въпросник за извършване на проверка за законосъобразност на акт на орган на местното самоуправление и местната администрация, касаещ административното обслужване – Приложение № 1 (Въпросник).

Въпросникът се попълва в цялост, като след извършване на проверката по отделните стъпки се преминава към даването на заключение – извод относно законосъобразността на проверявания акт, съгласно Раздел IV. Въпросникът се съхранява в служебната преписка, образувана за проверка на законосъобразността на съответния акт.