Публикации

10.9.2020 г.

Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

По-добро регулиране

Стандартите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи е документ, който ще послужи за основа на широк обществен дебат за алтернативното регулиране на стопанската дейност - различно от конвенционалната за българската среда институционално и нормативно регулиране.
 
Основната роля на стандартите е да бъде отправна точка за осигуряване на обвързаност на инструментите за алтернативни подходи за регулиране с принципите на доброто управление, със съществуващата регулаторна рамка, с неотменими законови положения, осигуряване на защита на стопанските субекти и др.
 
Стандартите са резултат от проект с бенефициент администрацията на Министерския съвет, чийто основен продукт е Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, която също е част от предстоящия дебат за ролята на алтернативните подходи в регулирането.
 
Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа на 03 септември 2020 г.
 
 
Стандартите определят методическата рамка и изискванията към действията, свързани с разработване на нормативни и други актове, които предвиждат прилагане на:
1. регулаторни подходи, чието администриране е:
          а) възложено на публичноправни организации, създадени със законодателен акт;
        б) възложено или може да бъде възложено на частноправни субекти – нестопански организации по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
2. подходи за съвместно регулиране, включително за признаване на съществуващи саморегулаторни практики.
 
Целите на стандартите са:
          1. определяне общи процедури, свързани с възлагане на публични регулаторни функции на организации, които не са част от административната система на Република България, гарантиращи публичност, ефективност и ефикасност при изпълнението на тези функции;
          2. насърчаване на обществената отговорност и активно ангажиране на икономически оператори и техни организации при защитата и гарантиране на обществените интереси за постигане на конкретни обществени цели.