26.11.2019 г.

Ръководство за разработване на Харта на клиента

Административно обслужване

Ръководство за разработване на Харта на клиента e разработенo през 2008 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа и са актуализирани през 2019 г. по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Ръководството за разработване на Харта на клиента определя съдържанието на хартата, основните акценти в нея, предварителната подготовка и процес на изработване на хартата, работата със заинтересованите страни и собствените стандарти за административно обслужване.
 
Ръководството за разработване на Харта на клиента e одобрено с Решение № 246 на Министерския съвет от 10 април 2020 г.