Публикации

30.10.2019 г.

Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Обществени консултации

 

Предмет:

Принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка)

 

Основна цел:

Задълбочаване на разбирането и формиране на практически умения за:
- Ефективно планиране, провеждане и оценка на консултации при извършване на предварителни и последващи оценки на въздействието
- Провеждане на обществени консултации на изработени проекти на нормативни актове
- Прилагане на инструменти за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения
- Привличане на гражданска експертиза от администрацията
- Прилагане на иновативни форми за гражданско участие
 
Материалите са разработени по проект "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението", реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002